Ami Tomakey Bole Debo

Sunday, November 22, 2009

Dolchut

C Em
Ami tomakei bole debo
c Am
kije eka dirgho raat
F G
ami hete gechi biran pothe;
C Em
ami tomake bole debo
C Em
shei bhule bhora golpo
F G
kora nere gechi bhul dorojai;
F G F C
chue kannar rong chue jochonar chaya

C F G
Ami kauke bilini shei naam
F C
keu jane na jane aral;
F G F C
jane kannar rong jane jochonar chaya
C F G
tobe ei hok tire jaguk plabon
F C
din hok labonno ridoe srabon
F G F C
tumi kannar rong tumi jochnar chaya


[get this widget]

Obak Bhalobasha

Warfaze
Cm Gm Fm Gm
Shob alo nibhe jak adhare,
Cm Gm Fm Gm
Shudhu jege thak oi durer tarara...
Cm Gm Fm Gm
Shob shobdo theme jak nistobdhotay,
Cm Gm Fm Gm Cm
Shudhu jege thak ei shagor amar pashe-
Gm Fm Gm
Ahaha...ahahaa-haha...
Cm Gm Fm Gm
Aha...ahahaha...ahahaa-hahaha.

Cm Gm Fm Gm
Shob bedona muche jak sthirotay,
Cm Gm Fm Gm
Ridoy vore jak ostitter anonde...
Cm Gm Fm Gm
Ridoy gobhire obak drishtite,
Cm Gm Fm Gm
Thomke dariyeche mohakal ekhane-
Gm Fm Gm
Ahaha...ahahaa-haha...
Cm Gm Fm Gm C
Aha...ahahaha...ahahaa-hahaha-ha.

C F
Shukno balir shoikote,
G F G F
Elomelo batashe, guitar haate,
G F
Nistobdhota chouchir,
G F G# G
Unmad jhonkare kadi amar shukher kanna,
G# G
Jeno chuni hira panna,
G# Gm Fm Gm
Shagorer buke, alpona eke diye jay
Cm C Cm Gm Cm
Obak bhalobashay...obak bhalobashay.


Cm Gm Fm Gm
Shob koshte boye jak shukher jhor,
Cm Gm Fm Gm
Ridoy vore jak shohojnil shopone...


[get this widget]

Amaar path chola

Tuesday, November 3, 2009

Artcell

G C Bm C
Amaar path chola amaar pathey
G C Bm C
Jeno bela sheshey aakash kaar moohey

Em Bm Am
Aamar shopno aamar shathe
G C D G
Jeno shopne phire ashe shopno hoye

G C Bm
Khuje pae jeeboner teer
G C G
Jibon ke kono shopno bhebe

G
Aami kaar asha te
C D
Choli pathey pothey
G
Jeno kaar maya te
C D
Badha poreche jeebon je
G
Koto shukh kolpona
C D
Koto mitthey prolobhon
G
Koshther prothiti khon
C D G
Shonae taar aobhan

G C Bm C
Amaar aloe alokito
G C Bm C
Hote cheye adhare miliye

G
Aami aaj nei tobu
C
Koto shur othe beje
Am D
tomaar ei gaaner majhey
Ei poth geche mishey
Aamar bela sheshe
Am D
Shopno phire ashey
G C D Bm
Pre-thi-bir dur deshey
C D G
Jibon ke kono ek shopno bhebe


[get this widget]

Eka Pakhi

Shironamhin

Am C E Am
Eka pakhi boshe ache shohure deyale
Am C E C
shish diye gaan gaye dhushor kheyale
Am G F G
taar fele jawa anmona shish ei shohorer shob rastai
Am C E Am
dhoate batashe nalish rekhe jay

Am G AM
ami dekhini ami shunini...ami bolini onek kichu
Am G Am
ami janini ami bujhini tobu chutechi tomar pichu
G F C Am
ami dekhini ami shunini ami bolini onek kichu
G F C Am
janini ami bujhini tobu chutechi tomar pichu


eka pakhi............................deyale

shish diye.........................kheyale


Am G F G
pakhi anmona boshe deyale pakhi nirbak cokh rastai(2)
Am C E
dhoate shohorer ushnota barena
A G F G
anmona chokh obujh thot moner dorjay
E Am
angul rakhena......

Am G Am
kichu shur tumi ene dao pakhi nagorik kolahole
Am G Am
gan gao tumi shish dao ei shohure deyale
Am G G
tumi vule jao pakhi shohorer joto besto jonokotha
G F Am
ami eshechi tomar kache ene dao shadhinota

ami dekhini ami...................onek kichu


[get this widget]

Melodic Minor Mode

Melodic Minor Mode
G A A# C D E F#
1 2 b3 4 5 6 7
1 2 21/2 4 5 6 7

Melodic Minor Scale

Gm-Am-A#aug-C-D-EØ-F#Ø

1st Progression
Gminmaj7-Amin7-A#maj7th#5/Caug add maj7-C7-D7-Emin7b5-F#min7b5

Note- G Melodic Minor ( G Jazz Minor)
Fromula 1,2,b3,4,5,6,7
Note-G,A,A#,C,D,E,F#
Chord-Gm/Gmin maj7

E-------------------------------5-6-5-----------------------------
B-------------------------5-7-8-------8-7-5-----------------------
G-------------------3-5-7-------------------7-5-3-----------------
D-------------4-5-7-------------------------------7-5-4-----------
A-------3-5-7-------------------------------------------7-5-3-----
E-3-5-6-------------------------------------------------------6-5-


[get this widget]

A Harmonic Minor Scale

:A Harmonic Minor Scale:

A B C D E F G#
1 2 1/2 2/(1 
b 4 5 6b 7

Harmonic minor Progression :
Amin- BØ-Caug-Dmin-Emaj-G#Ø

1st progression
Amin maj7 –Bmin7b5 –Cmaj7th#5/Caug add maj7-Dmin7-E7-Fmaj-G#Ø7

Note: A Harmonic Minor
Formula – 1,2,21/2,4,5,51/27
Chord:Am

E--------------------------------7-8-7-------------------------------
B-------------------------6-9-10-------10-9-6------------------------
G-------------------5-7-9----------------------9-7-5-----------------
D-------------6-7-9----------------------------------9-7-5-----------
A ------5-7-8----------------------------------------------8-7-5-----
E-5-7-8----------------------------------------------------------8-7-


[get this widget]

A Lydian

A Lydian A B C# D# E F# G#

____Accordi_Nella_Scala___________

A 043

A 4# 0421

A 5b 042

A 5b/6 0423

A 5b/add9 0222

A 5b/maj7 0425

A 6 0432

A add9 0223

A maj7 0434

A sus 07

A sus4# 061

A sus4#/6 0612

A sus4#/add9 0241

A sus4#/maj7 0614

A sus5b 06

A sus5b/6 063

A sus5b/add9 024

A sus5b/add9/6 0243

A sus5b/maj7 065

A sus5b/maj7/6 0632

A sus5b/maj7/9 0245

A sus6 072

A susadd9 025

A susadd9/6 0252

A susmaj7 074

A susmaj7/6 0722

A susmaj7/9 0254

B 043

B 4 0412

B 6 0432

B 7 0433

B add9 0223

B sus 07

B sus4 052

B sus4/6 0522

B sus6 072

B sus7 073

B sus7/4 0523

B sus7/6 0721

B sus9 0253

B susadd9 025

B susadd9/4 0232

B susadd9/6 0252

C#m 034

C#m4 0322

C#m5# 035

C#m5#/4 0323

C#m5#/7 0352

C#m5#/add9 0215

C#m6b 0341

C#m7 0343

C#madd9 0214

C#sus 07

C#sus4 052

C#sus5# 08

C#sus5#/4 053

C#sus5#/7 082

C#sus5#/7/4 0532

C#sus5#/add9 026

C#sus5#/add9/4 0233

C#sus6b 071

C#sus6b/4 0521

C#sus6b/7 0712

C#sus6b/add9 0251

C#sus7 073

C#sus7/4 0523

C#sus9 0253

C#sus9/5# 0262

C#susadd9 025

C#susadd9/4 0232

D#ø 0334

D#m5# 035

D#m5#/4 0323

D#m5#/7 0352

D#m5#/add9b 0125

D#m5b 033

D#m5b4 0321

D#m5b6b 0332

D#m5badd9b 0123

D#sus5# 08

D#sus5#/4 053

D#sus5#/7 082

D#sus5#/7/4 0532

D#sus5#/add9b 017

D#sus5#/add9b/4 0143

D#sus5b 06

D#sus5b/4 051

D#sus5b/6b 062

D#sus5b/6b/4 0512

D#sus5b/6b/7 0622

D#sus5b/6b/add9b 0152

D#sus5b/7 064

D#sus5b/7/4 0514

D#sus5b/add9b 015

D#sus5b/add9b/4 0141

D#sus9b/5# 0172

D#sus9b/5b 0154

E 043

E 4 0412

E 6 0432

E add9 0223

E maj7 0434

E sus 07

E sus4 052

E sus4/6 0522

E sus6 072

E susadd9 025

E susadd9/4 0232

E susadd9/6 0252

E susmaj7 074

E susmaj7/4 0524

E susmaj7/6 0722

E susmaj7/9 0254

F#m 034

F#m4 0322

F#m6 0342

F#m7 0343

F#madd9 0214

F#sus 07

F#sus4 052

F#sus4/6 0522

F#sus6 072

F#sus7 073

F#sus7/4 0523

F#sus7/6 0721

F#sus9 0253

F#susadd9 025

F#susadd9/4 0232

F#susadd9/6 0252

G#m 034

G#m4 0322

G#m5# 035

G#m5#/4 0323

G#m5#/7 0352

G#m5#/add9b 0125

G#m6b 0341

G#m7 0343

G#madd9b 0124

G#sus 07

G#sus4 052

G#sus5# 08

G#sus5#/4 053

G#sus5#/7 082

G#sus5#/7/4 0532

G#sus5#/add9b 017

G#sus5#/add9b/4 0143

G#sus6b 071

G#sus6b/4 0521

G#sus6b/7 0712

G#sus6b/add9b 0161

G#sus7 073

G#sus7/4 0523

G#sus9b 0163

G#sus9b/5# 0172

G#susadd9b 016

G#susadd9b/4 0142


[get this widget]

Hashimukh

Shironamhin

Dm---------C------A#--------C---
Prothiti rastai prothiti janalay
Dm---------C-----------A-----Dm---
Hashimukh hashimukhe anondo dhara

[Chorus]
Dm---------C------A#--------C---
Tumi cheye acho tai aami pothe hete jai
Dm---------C-----------A-----Dm---
Hete hete bohuduur bohuduur jete chai...(2x)

Gm------A#-------C--------F-----
Rod uthe geche tomader nogorite
A#---------C-----------A--------Dm--
Alo eshe theme geche tomader janalay
Gm-------C-----------A#---------C----
Anondo hashi mukh chena chena shobkhane
F----------A#--------A------Dm
Eri majhe cholo mora hariye jai

[Rpeat Chorus]
A#------A--------------A#------A
Hariye jete chai
-A#------A--------A#------A
Tomader rastay
A#-------A------------C-------A
Hariye jete chai tomader rastay
Gm-----C------------A-----------Dm
Onek ojanaa bhire shachchya nirobotay

Dm-------A----------A#-----C---
Rod uthe geche chena ei nogorite
Dm-------A#------A-----------Dm
Nagorik janala hashimukhe ekakaar

Dm-----C-------A#----------C-------
Anondo utshob chena chena shobkhane
F----------C--------A------Dm------
Eri majhe amader chute jawa dorkaar


[get this widget]

Jel Theke Ami Bolchi

James
Am------Am7---Dm
Din Rath Ekhane Thomke Geche
G--------------Am
Condemn Celler Pathor Dewale
Dm-----------F-----G------Am
Proti Nissashe Mirtur Din Ami Gunchi
E7---Am7----------Am
Sono Jel Theke Ami Bolchi

Verse – 1
Am------Am7---Dm
Jiboner E Khone Icche Gulo
G---------------------Am
Dana Mele Hoye Geche Ondho
F----Dm-----------G------B7
Obuj Monta Shudhu Chai Je Nite
G------E7-----------Am
Tomar Chuler Mridhu Ghondho
Am----C------------Dm--F
Tomar O Mukh Khani Buke Dhore
Dm---G----------Am
Jibon Mirtu Majhe Dulchi
E7---Am7----------Am
Sono Jel Theke Ami Bolchi

Verse - 2
Am------Am7--Dm
Koto Din Akash Dekhi Na Ami
G-----------------Am
Dekhte Paina Chad Tarar Mele
F------Dm-------G-----B7
Boddho Bhumir Ei Cellta Amai
G----E7--------Am
Sritir Sathe Parapar
Am----C------Am-----C
Ei Ses Koti Din Tomake Bhabi
Dm-------F---------Am
Batas Ke Chupi Chupi Bolchi
E7---Am7----------Am
Sono Jel Theke Ami Bolchi
(Play Chorus)

B7 – 004445
Am7 – 002010
E7 – 022130


[get this widget]

Ekta Gopon Kotha

Tapu

Intro Plucking

G5-01090810

D5-054035

C5-032013

D5-054035

G-----------------D

ekta gopon kotha chilo bolbar

--C--------------------D

bondhu shomoy hobe ki tomar

G-----------------D

ekbar shune bhule jeyo barbar

--C---------------D

bhuleo kauke bolo na abar

G-----------------D

mukhe bhalobashi na bole

--C-----------------------D

monete prem niye chole ache onekei

G----------------------D

etodin chilo shadharon tar majhe

--C---------------------D

ekjon jake aj boro alada lage

--Am---------C----D

mon adharer nilimai,

--Am-------C------D

tomakei aaj khujte chai

--Am-------C--------D

jani na, kothai, pabo tomai

------G

ekbar eshe dekho amai.

G-------------------D--------------------C--------------D

Bhebechi tai ebar, ja kichu hobe hobar, Bhul tobu kore shikar,

G---------------------D-------------------C----------D

porajoy mene niye, Shobkichu bole diye, Chaibo amar odhikar,

G-----------------------D-----------------------C---------------D

Kopale ja ache lekha, mone jodi pai o betha, dekhe nibo ami er shesh,

G----------------D--------------------C----------D

Mitthe obhinoy, ar noy ar noy, Ei bhalo achi ei besh..

Am------C-----D

Mon adharer nilimay,

Am-----c----------D

Tomakei aaj khujte chay,

Am--------C----------D

Janina kothay pabo tomay,

G-------C---------G

Ekbar eshe dekho amay.

G---------------------D-----------------C-----------------D

Protidin e goli o golite ghuroghuri kete jay shomoy , ashe raat,

G------------------------D--------------------C---------------------D

Meyeta baka kore chul badhe prem kore dekho, cheletao pore full hata shirt,

G---------------------------D-------------------C-------------------D

Ei dekhe hashahashi, Gaantake bhalobashi , ei bhalo achi ei shopno amar,

G----------------------D------------------------C---------------D

Kokhono bujhini jeta, eta chilo shuchona achhe baki shopner uposhonghar.

Am ---C-------D

Mon adharer nilimay,

Am------C----------D

Tomakei aaj khujte chay,

Am--------C--------D

Janina kothay pabo tomay,

G--------C--------G

Ekbar eshe dekho amay.


[get this widget]

Meye

Tapu
E B A B
Meye, Tumi Ekhono Amai Bondhu Bhabo Ki?
E B A B
Kokhono ki amai, bebhechile bondhur cheye ektukhani beshi?
C#m A F#m E
Naki bhebe nebo ajo tumi amai, chenoni

E B C#m A B E
Bhalolagena, Tomai e kotha bolechi bar bar bar
E B A B
Tomar mon bhenge jabe bhebe eshechilam ami abar
C#m A F#m
Shobi chilo bhalobasha bujhlena bujhlena
C#m A F#m E
Bujhte jodi dekhte amai lagche ochena

E B C#m A B E
Hashchi ami bolchi kotha bhabcho dekhina tomai
E B A B
Tumi amar hridoy ar dur theke takiye dekhai
C#m A F#m
Khoniker bondhura jokhon ar thakbena
C#m A F#m E
Khuje dekho pabe amai ami shei chirochena

E B C#m A B E
Tumi ami diechi pari dujone, epar opar
E B A B
Shobi amar shopno ar shukher chobi kolpona
C#m A F#m
Jani tumi amai ekhono chinte paroni
C#m A F#m E
Bhalobeshe dakbe jokhon ashbo tokhoni

E B A B
Meye, Tumi Ekhono Amai Bondhu Bhabo Ki?
E B A B
Kokhono ki amai, bebhechile bondhur cheye ektukhani beshi?
E B C#m B
Meye, Tumi Ekhono Amai Bondhu Bhabo Ki?
E B A B
Kokhono ki amai, bebhechile bondhur cheye ektukhani beshi?
C#m A F#m E
Naki bhebe nebo ajo tumi amai, chenoni


[get this widget]

Ek paye nupur

Tapu
G---------------Am-----------G
ek paye nupur tomar onno paa khali
G--------Bm-------------C----D
ek pashe shagor ek pashe bali
G-----Em---------Am-----G
amar choto tori bolo jabe ki.

G--Dm--C--D

G---------------Em--
bolbo na akasher chand ene debo
Am------------G
bolbo na tumi rajkonna
G-------Em
shudhu jiggesh kori
----------Am------------------D
debe ki pari hok joto jhor bonna.

G-------------Em
noi miche asha noi shudhu bhalobasha
Am---------------G
noi okaron preme ondho
G--------------Em----------Am----------D
jani tumi ami amader tori ajo ek bondhutto.

G--------------Bm
chander alo aaj jodi bhalo lage
C------------G
kal hoye jai jhapsha
G------------Bm
amar e tori jodi chole jai
C------------D
phire aar ashbe na
G--------Em-------Am
jotoi bhalobasho tare
G-----Em---Am-----------D----G
dure roye jabe taki e tumi jano na.


[get this widget]

Sweety

Ark

C Cmaj7 C
sweety tumi ar kedo na
E7 Am
oviman koro na
F G
dure dure thekona
F C G E7 Am
ghum ashe na, na.. ghum ashe na,
Dm Fm Gsus4
nare na ghuma ashe na


C C7 F Fm
tumi ami e torir hal dhorechi
Dm G C Fm G
pari dibo mora bohudur
C C7 F Fm
pothe badha koto paharo moru
Dm G C E7
tobu tumi venge poro na, poro na.
F C G E7 Am
ghuma ashe na, ( ghum ashe na,
Dm Fm Gsus4
nare na ghuma ashe na.
C Cmaj7 C
sweety... tumi ar kedo na


C C7 F Fm
ami hati kono poth na marano pothe
Dm G C Fm G
konthe koto gan koto shur
C C7 F Fm
tumi acho ,shoto mileo poth jure
Dm G C E7
ekaki bedona shoy na, shoy na.
F C G E7 Am
ghuma ashe na, (na..) ghum ashe na,
Dm Fm Gsus4
nare na ghuma ashe na.
C Cmaj7 C
sweety... tumi ar kedo na.
C
sweety


[get this widget]

Amar Aie Adhar

Black

Em Bm C D
Amar aie adhar amar kobita

Em Bm C D
Shomoyo er patai ja likhe choli

Em Bm C D Em Bm C D
Chilo shob e tomar e aache ajo tomar

Em Bm C D
Adhar er aie nirjonota...

Em Bm C D Em Bm C D
Aie nijhum rate eka ami janlar pashe dariya

Em Bm C D Em Bm C D
Chitkar kore bolte chai tomai ami

Em Bm C D
Bhalobashi shudho tomai bhalobashi

Em Bm C D
ekhono shudho tomai bhalobashi.Em Bm C D
Amar aie bhorer aloi chute chola

Em Bm C D
shudhui kolponai chute chaoya

Em Bm C D
tumi rater adhar ghire ele

Em Bm C D
tumi amar bhorer aloya pawa

Em Bm C D
onto hin e pothe...

Em Bm C D
Aie bhorer sthob dhota bhenge di ya

Em Bm C D
lal akashe chir dhoriya

Em Bm C D Em Bm C D
chitkar kore bolte chai tomai ami...

Em Bm C D
Bhalobashi shudho tomai bhalobashi

Em Bm C D
Ekhono shudho tomai bhalo bashi...


[get this widget]

Bristi dekhe onek kedeshi

Souls

C............F..........
bristi dekhe onek kedeshi
C............F..........
korechi koto artonaad
C............F..........
dochokher jole bhashbo bole
C............F..........
tomake aj kadabo bole
Am.....Em.....Am.....Em..
megher danay pathiye dilam
F.................G....
ami hajar borsha raat

C...F...C...G...


C...........G........
dokhina batashe tumaar
C...........G........
bhiro dirgho shaash
C...........G........
adhar jhorabe amay
C...........G........
prio shorbo nash

megher danay......borsha raat


C...F...C...G...

C...........G........
janalar pashe tumar
C...........G........
drishti boho dur
C...........G........
choyeche ey gaan tumay
C...........G........
kannar shaad shur

megher danay......borsha raat


[get this widget]

Age Jodi Janitam

Lucky Akhand

Gm...................
Tobe Mon Phire Chaitam
A#..........C.....
Ei Jala Aar Prane
F.........Dm....
Shoy Na Re
A#..........C.....F......
Ei Jala Aar Prane Shoy Na
F............Gm...
O Mon O Re..
A#...........C..........F...
Kisher Tore Roye Geli Tui

F....G....A#......C.....


F.....................
Bolechile Tui Je Amay
Gm........A#.......
Ami Naki Bhule Jabo
Cm...................F....
Bhule Ami Thik E To Jetam
A#..................
Pora Mone Tor E Kotha
Gm.................
Bare Bare Beje Uthe
C...................F........Dm..
Tai Toke Aar Bhola Holo Na Re
Gm..........A#.....F....C...
Ei Jala Aar Prane Shoy Na

F....G....A#......C.....

2nd verse some chord
Jaanina Kano Je Amay
Aka Phele Chole Geli
Bhule O Ki Mone Pore Na
Tori Moto Konodin
O Ami O Je Bhule Jabo
Tobu Ei Jala Prane Shoi Bo Na Re
Ei Jala Aar Prane Shoy Na


[get this widget]

Shey Je Boshe Ache

Arnob

G------------------Dsus4
shey je boshe ache eka eka
Em----------------Cadd9
rongin shopno tar bunte
G------------------Dsus4
shey je cheye ache bhora chokhe
Em----------------Cadd9
janalar fake megh dhorte.

G----------------D
tar gungun moner gaan batashe ghore
C------------------Bm
kan pato mone pabe shunte
G--------------------Bm
tar ronger tulir nache meghera chote
C--------------------D
chokh melo jodi paro bujhte.

G------------------Dsus4
shey je boshe ache eka eka
Em----------------Cadd9
tar shopner karkhana jolche
G------------------Dsus4
aar buro buro megheder dol
Em----------------Cadd9
brishti namar kal gunche.


G----------------D
shey gungun moner gaan brishti namai
C------------------Bm
toptop fota pore onekkho
G--------------------Bm
shey brishti bheja more tar diyeche
C--------------------D
bheja kak hoye thak amar mon.


[get this widget]

Nitol Paye

Fuad

D---------Bm--G---------A
Mon Vabe Tare Ei Meghla Dine
D----------Bm-G---------A
Shitol Kuyasate Tar Esporshe
G
Taar Rumjhum Nupurer Saje
G------------A
Hatashe Jeno Mridhu Shubashe


D---------Bm-------G----------A
Nitol Paye Rinik Jinik Payel Khani Baje
D----------Bm----------G------------A
Madol Baje Sei Shonkete Shema Meye Nache - (Play 2x)


D--------Bm--------G-----A
Chader Odhore Jeno Tomar Hasir Majhe
D-------Bm---------G------A
Shonali Abeshe Tobe Sagor Hare
D----------Bm-----G-------A
Hridoyer Maje Kobe Bedhechile Badhon
G-----------Bm------G------------A
Bhalobasa Tobe Keno Moner Ogochore


Bm----------G--------------A----Bm
Tumi Ki Amar Bondhu Aj Keno Bojhoni
Bm----------G------------A-------
Tumi Ki Amar Bondhu Keno Bhalobasoni


[get this widget]